Sorularınızı Yanıtlıyoruz

ANASAYFA

HAKKINDA

YAZILAR

SORU SOR

BİLGİ BANKASI

RANDEVU & İLETİŞİM

Psikoloji Gözüyle Saldırganlık

Bu yazıyı paylaş
 


Psikoloji Gözüyle Saldırganlık

Siddet olgusunu tam olarak algılayabilmemiz için bireylerin saldırganlık davranışları üzerinde bilimsel olarak durmamız uygun olacaktır. Kuşkusuz dünyada yaşayan insanlara ait sorunları çözebilmemizin yolu ve yöntemi insandaki dünyayı tanımamızla mümkün olacaktır. İnsan doğasını tanımadan teröre çözüm üretebilmek mümkün olmayacaktır.

Saldırganlık, sosyal psikolojide oldukça fazla sayıda araştırmaya konu olmuştur. İnsanlar niçin saldırganlaşırlar ve şiddet yolunu tercih ederler sorusu psikologlarca araştırılmış ve bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.

İnsan saldırganlığının nedenlerini açıklayan en eski görüşte, saldırganlığın insan doğasının bir sonucu olduğu ve insanın biyolojik yapısında varolan bir özellik olduğu ileri sürülmüştür. Bu görüşün en önemli savunucuları Freud ve Lorenzdir. Bu tür bir sosyo-biyolojik bakışta saldırganlık insanoğlunun ayrılmaz bir parçası ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan bir realite olarak kabul edilmektedir.

Freud, saldırganlığın yararlı olduğunu ve gerekli bir işlevi yerine getirdiğini savunur ve şöyle der: Şayet insanlar saldırgan davranışlarda bulunamazlarsa,saldırgan enerji birikir ve kendine bir çıkış arar ve bir şekilde davranışa yansımazsa, ruhsal rahatsızlık şeklinde belirir. Bu görüşe psiko-analitik kuramda KATARSİS denilmiştir. Ancak Leonard Berkowitz’inde belirttiği gibi bu kuramı doğrudan destekleyecek bir kanıt yoktur.(Berkowitz, Simple Views of Aggression)

Tersine sosyal psikolojide yapılan araştırmalar saldırgan davranışlarda bulunan kimselerin ileride daha çok saldırganlaşabilecekleri yönündedir. Bu alanda yapılan deneyler Freud’un KATARSİS kavramını desteklememektedir. Bu sahadaki araştırmalar daha çok saldırganlığın saldırganlığı doğurduğu yönündedir. Çünkü zarar veren kişi zarar verilenle ilgili olumsuz düşünmeye başlayacak ve bilişsel çelişki yaşayacaktır.(cognitive dissonance) Bu tür çelişkiyi yaşayan insan bir gerilim içine girecek ve bu gerilimi ödünleme yoluna gidecektir.( Cüceloğlu, İnsan ve Davranışı)

Kuşkusuz, bilişsel çelişki yaşayan insan, davranışlarını yada duygularını değiştirmek durumundadır. Kedinin aç kaldığı zaman yavrusunu fareye benzeterek yemesi gibi saldırganlığa yönelen insan bu davranışının meşruiyetini kendi içinde bulmaya çalışacaktır. Bu anlamda bir kez saldırganlık içine giren bir daha girerken bu duygu ve düşünceyle girecektir.

Sadırganlığın dışavurumunun sonuçları ile ilgili bir araştırma Kohn(1966) yıllarında gerçekleştirilmiştir. Deneyde bir sağlık teknisyeni, üniversite öğrencilerinden bir yandan fizyolojik ölçümler alırken, diğer yandan onlara küçük düşürücü sözler söylemiştir. Bu durumda birinci gruptaki deneklere teknisyeni gidip şikayet etme izni verilmiştir. Bilindiği gibi KATARSİS kuramına göre bu giden grup kendisini deşarz edecek ve saldırganlıkları azalacaktır. İkinci grup ise saldırganlık göstermediği için enerjileri içinde birikecek daha çok saldırganlık tutumu içine gireceklerdir. Ancak deney tam tersi bir sonuç ile bitti. Kahn’da Freud’un takipçisi olduğu halde hocasının tezini yapmış olduğu deney desteklemedi. Bu deney saldırganlığın saldırganlığa neden olduğunu açıklayan bir deneydir.(S.Wrightsman,Brigham, Contemporary Issues in Social Psychology)

Saldırganlığın doğuştan olduğuna dair kanıt olmadığını ve yapılan deneylerin hayvanlarla ilgili olduğunu Berkowitz’de makalesinde belirtmiştir.(Berkowitz, Simple Views of Aggression) O halde saldırganlık nasıl doğar ve gelişir sosunun cevabı nasıl verilmelidir? Freud’un KATARSİS kavramıyla açıklayamadığımıza göre Berkowitz’in belirttiği gibi saldırganlığın öğrenmeyle açıklanması uygun olacaktır. Kapalı toplumlar ve eski bazı ilkel kabileler üzerinde yapılan araştırmalara göre o ilkel kabilelerin (Pigmeler,Arapeşler) modern dünyaya kıyasla daha daha az saldırganlık gösterdikleri gözlenmiştir. Bu tespit ise saldırganlığın açıklanmasında öğrenmenin rolünün olduğunu kanıtlamaktadır.

SALDIRGANLIK VE SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

Modern dünyanın süper güçleri ile ilkel dünyanın Pigme ve Arapeş gibi kabileleri karşılaştırıdığında modern dünya insanın daha saldırgan olduğu tespit ediliyor. Oysaki tam tersi olması gerekmezmiydi? Yani insanın aklına, modern insan nasıl ilkel insandan daha saldırgan olur sorusu geliyor. Bu sorunun en açık cevabı iletişim teknolojisinin gelişmesi ve şiddeti öğrenmenin kolaylaşmasıdır.Modern dünyanın yetiştiği bir ortamda çocuk kalemle tanışmadan yani okula gitmeden medyadan yumruk atmayı ve oyuncak silahlarla atış yapmayı öğrenmiştir. Bu konuda yapılan deneyler tezimizi desteklemektedir. Bandura şöyle bir deney yapmıştır: Çocuklara içi hava dolu bir bebeğe eziyet eden bir yetişkinin filmi izletilmiş ve sonra o çocuklar oyuncak bir bebekle oynayabilecekleri bir odada serbest bırakılmışlardır. Çocukların yetişkin taklidi yaparak bebeğe eziyet ettikleri gözlenmiştir.(Wrightsman-Brigham Aggression and Violence)

Liebert ve Baron ise 1972’de bir grup çocuğa saldırgan davranışlar içeren bir hırsız-polis filmi diğer bir grup çocuğa ise eşit süreli heyecanlı bir spor filmi izletilmiştir. Bu çocuklar, daha sonra başka bir odada serbest bırakıldıklarında hırsız-polis filmi izleyen çocuk grubunun diğer gruba saldırganca davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir.(Bryan-Schwartz, Effects of Film Material upon Children’s Behavior)

Parke ve arkadaşları 1977’de bulgularını doğal ortama taşımışlardır.Şiddet filmi izleyen çocukların filmden sonra ve film sırasında hem sözsel hem fiziksel olarak saldırgan davranışta bulundukları tespit edilmiştir. Bununla beraber Bandura yapmış olduğu deneylerde saldırganlık içeren romanların bireyleri şiddete yönlendirdiğini tespit etmiştir.( Schwartz-Bryan Effects of Film Material upon Children’s Behaviour) Konuyu doğal ortamımıza taşırsak çocukluk dönemlerimizde Teksas, Zagor gibi kitapları okuyan insanların saldırganca bir davranış sergilediklerini hatırlarız.

Şiddet içerikli filmleri izleyen insanların, spor içerikli film izleyen insanlara oranla kendilerine deney için elektrik şoku verilmesi istendiğinde daha fazla şok verebildikleri gözlenmiştir. Saldırganlık içeren filmler sadece çocuklar üzerinde değil yetişkinler üzerindede etkili olabilmektedir. John Court (1984) 1960-1970 yıllarında ***ografi’nin çoğalmasıyla Amerikan toplumunda tecavüz suşlarının arttığını iddia etmektedir. Court, Japonya’da tecavüz olaylarının fazla olmamasını ***ografi’nin yaygın olmamasına bağlamaktadır. Bu tür suçlular üzerinde yapılan araştırmalarda suçluların böyle bir yönelimde bulunmasının en önemli nedeninin ***ografik neşriyat olduğu tespit edilmiştir. Yapılan deneylerde erotik film izleyen insanların kadınlara daha acımasız bir tutum içinde olduklarını göstermektedir. ***ografinin en çok yaygın olduğu Amerikada FBI’ın suç raporlarına göre her beş dakikada bir kadına tecavüz edildiği tespit edilmiştir.(Myers, Social Psychology)

Bu tespitler Bandura’nın Sosyal Öğrenme Teorisini ispatlamaktadır. Freud’un KATARSİS tezini ise yalanlamaktadır. İnsanlar film ile şayet kendilerini tatmin edebilselerdi gerçek hayatta tecavüze yeltenmeyeceklerdi. Bandura’nın kuramsal yaklaşımına geçmeden saldırganlığa etki eden bazı ekstra faktörlerede değinmemiz uygun olacaktır.

ACI ve SALDIRGANLIK:

Araştırmacı Nathan Azrin bu konuda fareler üzerinde yapmış olduğu deneylerde acının canlılar üzerinde saldırganlığa teşvik edici bir niteliği olduğunu tespit etmiştir. Farelerin dışında diğer hayvanlar üzerinde şok denemesi yapılmış şokun şiddeti arttıkça hayvanlarda saldırganlığında şiddeti arttığı gözlenmiştir. Bunun dışında, Berkowitz’in Wisconsin üniversitesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu araştırmada öğrencilerinde acı karşısında duyarlı olduğu ve sinirlendiği tespit edilmiştir.(Myers,Social Psychology)

SICAKLIK VE İKLİMİN SALDIRGANLIĞA ETKİSİ

İklimin insanlar üzerindeki etkisi ve bunun tespiti ilk defa Hippocrates(M.Ö. 460-337) tarafından ifade edilmiştir. Bunun dışında İbn-i Haldun’un Mukaddime isimli eserinde iklimin insan karakteri üzerindeki etkili olduğu ifade edilmiştir. Ancak sosyal psikoloji aratırmacıları William Griffit öğrenciler üzerinde yapmış olduğu bir deneyle bunu ispat etmiştir. Öğrencilerini mülakata almış ve sıcak bir ortamda mülakata aldığı öğrencilerinin daha saldırganca bir davranış sergilediği gözlenmiştir. Dolayısıyla sıcak ve bunaltıcı bir ortamda şiddetin olasılığının artması bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Anderson’un yapmış olduğu araştırmada suç oranlarının bunaltıcı iklimlerde daha fazla olduğu tespit edilmiştir.(Myers,Social Psychology)

KALABALIK ve SALDIRGANLIK:

Modern dünya insanının ilkel dünya insanına oranla daha saldırgan olmasının nedenlerinden biriside insanların kalabalık bir ortamda yaşama ve böylece strese girme olasılıklarının artmasıdır.Gifford’un 1979’da yapmış olduğu tespite göre kalabalık ve stresin olduğu kentlerde saldırganlık daha fazla görülmektedir.Ancak her zaman aynı sonuç görülmemektedir. Toronto’da suç oranı Hong Kong’a oranla dört kat fazladır ancak Hong Kong Toronto’dan daha yoğun bir kenttir. Kuşkusuz kalabalık saldırganlığın salt nedeni olamaz ancak teşvik edici bir fonksiyona sahiptir.

BANDURA ve SOSYAL ÖĞRENME KURAMI

Albert Bandura’ya göre saldırgan davranışların temelinde bireyin doğuştan getirdiği özellikleri değil toplumdan öğrendikleri etkilidir. Bandura’ya göre kişinin belli durumlarda saldırganca davranışlarda bulunup bulunmaması bazı etkenlere bağlıdır. Bunlar,

  1. Geçmiş deneyimler
  2. Durumsal Pekiştirici Etkenler
  3. Saldırganlığa Yönelik Düşünce ve Algılar
  4. Sosyal ve Çevresel Etkenler

GEÇMİŞ DENEYİMLER:

İnsanın sadece saldırganlıkla ilgili davranışlarında değil tüm davranışlarında geçmiş tecrübelerin rolü büyüktür. Çünkü deneyim doğrudan tasavvura etki eder. Tasavvur ise düşüncenin ve dolayısıyla eylemin başlangıç noktasıdır. Birey, şiddeti zihinsel tasarımında tanımlı hissederse saldırganlık içine girmesi dahada kolaylaşacaktır. Hayatında bir kez insan öldüren birey bir dahaki katlinde zorlanmayacaktır. Hayatında bir kez kavga etmiş kişi ikinci kez daha rahat kavga edebilecektir. Aile içi şiddete şahit olan çocukların ileriki hayatlarında aynı şiddeti ailelerine yansıttıkları görülmektedir. Ailevi sorunları olan kimselerin ise teröre ve bu tür örgütlere dahil oldukları gözlenmiştir. Zig Ziglar “ Hayat Boyu Flört” isimli kitabında bir defa boşanmış olanların ikinci kez boşanma olasılıklarının % 50 iki kez boşananların ise % 60’ın üstünde olduğunu belirtmiştir. Konumuzla doğrudan ilintili olmasada bu örneği veriyorum çünkü bir olumsuz eylemi bir kez tekrarlamış olmak ikinci kez tekrarlamayı kolaylaştırmaktadır. Kuşkusuz bu durum sadece olumsuz davranışlar için değil aynı zamanda olumlu davranışlar içinde geçerlidir.

DURUMSAL PEKİŞTİRİCİ ETKENLER:

Bireyi saldırganlığa iten ve terörize eden faktörlerden biride durumsal pekiştirici etkenlerdir. Silaha ulaşmanın kolay olduğu toplumlarda cinayet ve yaralama vukuatlarına daha fazla rastlanıldığı sosyal bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı toplumlarda insanlar kalem tutmayı öğrenmeden silah tutmayı öğrenmekte böyle bir durum ise insanları şiddete teşvik etmektedir. Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde köy koruyuculuğu sistemi geldikten sonra terör dışı kan davaları ve cinayet vukuatlarında artış görülmüştür. Kırsal kesimlerde cinayet vukuatlarının sıkça görülmesinin nedenini rahatlıkla durumsal pekiştirici etkenlerle açıklayabilmemiz mümkündür. Bu konuyla ilgili Berkowitz ve Le Page şöyle bir deney gerçekleştirmişlerdir. Deney öğrencilerin başkalarına elektrik şoku verilmesi ile ilgilidir ve I. Grubun şok verdiği masanın üstünde silah II. Grubun masasının üstünde ise raket vardır. Sonuç olarak elektrik şokunu birinci grup daha acımasızca verebilmiştir. Bunu Berkowitz silahın kışkırtıcı bir rol oynadığına bağlamıştır. Silah insanları saldırganlaştırmakta olduğu böylece bilimsel anlamda kanıtlanmıştır.

SALDIRGANLIĞA YÖNELİK DÜŞÜNCE VE ALGILAR

Saldırganlık nedir? Kuşkusuz bu sorunun yüzlerce cevabı vardır. David Myers saldırganlığı şöyle tanımlar: “ Başkalarına yönelik incitme ve zarar verme niyetiyle yapılan sözlü vela fiili eylem” Bu konuda şunu ele almamız gerekmektedir. Başkalarını incitmenin ve onlara zarar vermenin meşru olduğu alanlar varmıdır? Kuşkusuz, bu alanların var olduğunu savunan insanlar bulunmasaydı terör ve şiddet dünyadan uzak olurdu veya dünya insanı savaşlara şahit olmazdı. Her terör örgütünün bir felesefesi vardır. Şüphesiz, terörün dini veya ideolojisi olmaz ancak tarihe ve günümüze baktığımızda her dinin ve ideolojinin terörize edilebileceğini söyleyebiliriz. Aynı dinin müntesibi olan Mevlana ve Hasan Sabbah aynı kitabı referans vererek farklı iki akımın kurucusu olmuşlardır. Mevlana sevginin sembolü olarak anılırken Hasan Sabbah ilk terör örgütünün kurucusu olma ünvanını almıştır. Bu bağlamda terörü İslamın öğretileriyle değil Sabbah’ın bu öğretilere yüklediği yorumlarla ilişkilendirebilmek mümkün olacaktır. Öcalanı terörist kılan Marxism ideolojisi değil Öcalanın sosyo-ekonomik koşullarla beraber Marxisme yüklediği manadır. Öcalan terörist olarak kabul edilirken Ufuk Uras Marxist olduğu halde terörist değil aksine bir siyasi partinin başkanı konumundadır. Bu konuda Mezhepler Tarihi Uzmanı Muğla Üniv. Rektörü Prof. Ethem Ruhi Fığlalı’nın bir tespitini belirtmek gerekir. Fığlalıya göre dünyada mezhep savaşlarından dolayı ölen insan sayısı din savaşlarından dolayı ölen insan sayısının hemen hemen üç katıdır. Türkiyede aynı Hizbullah grubunun elemanları birbirlerini acımasızca katletmişlerdir.

Terörist, öldürmeyi ve şiddet kullanmayı meşru kılacak düşünceleri ortaya atarken mutlaka kutsaldan yararlanır. Bundan dolayı din, sadece siyasete ve ticarete değil aynı zamanda teröre de alet edilmektedir.

Kişi, şiddet kullanırken kuşkusuz bilişsel bir çelişki yaşar ve yaptığı saldırganlık eylemi onu vicdanen rahatsız eder ve vicdanını rahatlatmak için onu meşru olarak görme yoluna gider. Örneğin, bankayı soyarken “Mülkiyet hırsızlıktır” diyerek eylemini daha rahat gerçekleştirir. Cinayet işlerken kafir, zalim veya sömürücü diyerek daha rahat öldürür. Kedi’nin acıktığı zaman yavrusunu fareye benzeterek yemesi gibi terörist, eylemini gerçekleştirirken öldüreceği insanı kendisinden hissetmeyerek öldürür. Sonuç olarak terörist yaptığı eylemi meşru kılan bir algı ve düşünceye sahiptir.

Bu yazıyı paylaş
 

YORUM YAPIN

Arama Yapın

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

Kızım 27 aylık 2 hafta önce başladım tuvalet eğitimine ancak hiç ilerleme yok,oturaga oturuyor ama yapmıyor ar... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

kızım 22 haziran 2012 yılı doğumlu 22 gün sonra 4 alacak inş. ama kızımda son iki aydır ağır bir inat duygusu ... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

aşırı sosyal fobim var tek basima disariya cikmaya korkuyorum birileri varken yemek yiyemiyorum misafir gelinc... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

13 yaşında bir kızım var ve 7 haftalık hamileyim.Kızım hiçbir şekilde kardeş istemiyor ve eğer olursa evden ka... devamı

Çocuklardaki Psikolojik Sorunları Psikoloğumuza Sorun

5 yasindaki kizim ders calisirken hep baska seylerle ilgileniyor adepte olamiyor hep araya biseyler sokuyor ko... devamı

Çocuk Psikoloğum Ücretsiz Android Mobil Uygulaması

ETİKETLER

TWITTER'DAYIZ

FACEBOOK'TAYIZ

PSK. BAŞAK ÜNVER

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Üniversite yıllarında o zamanlar ülkemizde henüz uygulanmayan Peri Masalları Testinin ülkemiz çocukları için standardizasyon çalışmasında...

Bize Hemen Ulaşın

FacebookTwitterInstagramGoogle PlusPinterest
Bumerang - Yazarkafe

RANDEVU ALIN

Ergen ve çocuk psikoloğumuz Başak Ünver'den online randevu almak için aşağıdaki butona tıklayınız.

İletişim bilgileriniz bize ulaştığında en kısa sürede randevunuzu onaylamak için sizinle iletişime geçilecektir.
Her hakkı saklıdır © 2015 Çocuk Psikoloğum I Tasarım & Programlama CreaNet Bilişim Hizmetleri